Page 7 - yasam
P. 7

6LWH <|QHWLP 2UJDQL]DV\RQX   6LWHGH <DúDP %DúODQJÕFÕ

       (OHNWULN 6X 'R÷DOJD] YH WHOHIRQ ED÷ODQWÕVÕ

        (OHNWULN

     9LOODQÕ]ÕQ HOHNWULN DERQHOLN LúOHPOHUL WDPDPODQPÕúWÕU YH NXOODQÕPD KD]ÕUGÕU
     <DVDO PHY]XDW JHUH÷L DERQHOL÷LQ úDKVÕQÕ] úLUNHWLQL] YH\D YDUVD NLUDFÕQÕ]
     ]HULQH DOÕQPDVÕ JHUHNPHNWHGLU (OHNWULN VD\DFÕQÕ]GDNL EDúYXUX DUÕ]D YH\D
     W
     WDULIH GH÷LúLNOLNOHUL LoLQDULIH GH÷LúLNOLNOHUL LoLQ $\HGDú 3HQGLN .XUWN|\ ùHIOL÷LQH EDúYXUPDQÕ]
     JHUHNPHNWHGLU

     øOHWLúLP ELOJLOHUL (. ¶GHGLU

 6LWH <|QHWLP .XUXOX¶QD ED÷OÕ RODUDN J|UHY \DSDQ 6LWH 0GU YH RQD ED÷OÕ  $<('$ù WDUDIÕQGDQ V|]OHúPH HVQDVÕQGD
 NDGURODUÕQ \HU DOGÕ÷Õ RUJDQL]DV\RQ DúD÷ÕGDGÕU     7DSX  .LUD V|]OHúPHVL IRWRNRSLVL
       .LPOLN IRWRNRSLVL
       7HVLVDW V|]OHúPH QXPDUDVÕ <|QHWLP 2ILVLPL]GHQ WHPLQ HGLOHELOLU

        '$6. SROLoH IRWRNRSLVL  QXPDUDVÕ
        'R÷DO *D]

     9LOODQÕ]ÕQ GR÷DOJD] DERQHOLN LúOHPOHUL WDPDPODQPÕúWÕU YH NXOODQÕPD KD]ÕUGÕU
     <DVDO PHY]XDW JHUH÷L DERQHOL÷LQ úDKVÕQÕ] úLUNHWLQL] YH\D YDUVD NLUDFÕQÕ]
     ]HULQH DOÕQPDVÕ JHUHNPHNWHGLU 'R÷DOJD] VD\DFÕQÕ]GDNL EDúYXUX DUÕ]D
     YH\D WDULIH GH÷LúLNOLNOHUL LoLQ 3HQGLN 'R÷DOJD] 0GUO÷QH EDúYXUPDQÕ]
     JHUHNPHNWHGLU

     øOHWLúLP ELOJLOHUL (. ¶GHGLOHWLúLP ELOJLOHUL (. ¶GHGLU
     ø
     ø*'$ù WDUDIÕQGDQ V|]OHúPH HVQDVÕQGD
       7DSX  .LUD V|]OHúPHVL IRWRNRSLVL
       .LPOLN IRWRNRSLVL
 $\UÕFD VLWHQLQ KXNXNL NRQXODUÕQÕ WDNLS HGHQ ELU DYXNDWOÕN EURVX YH PDOL    7HVLVDW V|]OHúPH QXPDUDVÕ <|QHWLP 2ILVLPL]GHQ WHPLQ HGLOHELOLU
 SURVHGUOHU LoLQ ELU 0DOL 0úDYLUOLN ILUPDVÕ GÕúDUÕGDQ KL]PHW YHUPHNWHGLU    '$6. SROLoH IRWRNRSLVL  QXPDUDVÕ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12