Page 6 - yasam
P. 6

6LWH <|QHWLP 2UJDQL]DV\RQX                             6LWHGH <DúDP %DúODQJÕFÕ

                                                 (OHNWULN 6X 'R÷DOJD] YH WHOHIRQ ED÷ODQWÕVÕ

                                                  (OHNWULN

                                               9LOODQÕ]ÕQ HOHNWULN DERQHOLN LúOHPOHUL WDPDPODQPÕúWÕU YH NXOODQÕPD KD]ÕUGÕU
                                               <DVDO PHY]XDW JHUH÷L DERQHOL÷LQ úDKVÕQÕ] úLUNHWLQL] YH\D YDUVD NLUDFÕQÕ]
                                               ]HULQH DOÕQPDVÕ JHUHNPHNWHGLU (OHNWULN VD\DFÕQÕ]GDNL EDúYXUX DUÕ]D YH\D
                                               W
                                               WDULIH GH÷LúLNOLNOHUL LoLQDULIH GH÷LúLNOLNOHUL LoLQ $\HGDú 3HQGLN .XUWN|\ ùHIOL÷LQH EDúYXUPDQÕ]
                                               JHUHNPHNWHGLU

                                               øOHWLúLP ELOJLOHUL (. ¶GHGLU

     6LWH <|QHWLP .XUXOX¶QD ED÷OÕ RODUDN J|UHY \DSDQ 6LWH 0GU YH RQD ED÷OÕ      $<('$ù WDUDIÕQGDQ V|]OHúPH HVQDVÕQGD
     NDGURODUÕQ \HU DOGÕ÷Õ RUJDQL]DV\RQ DúD÷ÕGDGÕU                      7DSX  .LUD V|]OHúPHVL IRWRNRSLVL
                                                 .LPOLN IRWRNRSLVL
                                                 7HVLVDW V|]OHúPH QXPDUDVÕ <|QHWLP 2ILVLPL]GHQ WHPLQ HGLOHELOLU

                                                  '$6. SROLoH IRWRNRSLVL  QXPDUDVÕ
                                                  'R÷DO *D]

                                               9LOODQÕ]ÕQ GR÷DOJD] DERQHOLN LúOHPOHUL WDPDPODQPÕúWÕU YH NXOODQÕPD KD]ÕUGÕU
                                               <DVDO PHY]XDW JHUH÷L DERQHOL÷LQ úDKVÕQÕ] úLUNHWLQL] YH\D YDUVD NLUDFÕQÕ]
                                               ]HULQH DOÕQPDVÕ JHUHNPHNWHGLU 'R÷DOJD] VD\DFÕQÕ]GDNL EDúYXUX DUÕ]D
                                               YH\D WDULIH GH÷LúLNOLNOHUL LoLQ 3HQGLN 'R÷DOJD] 0GUO÷QH EDúYXUPDQÕ]
                                               JHUHNPHNWHGLU

                                               øOHWLúLP ELOJLOHUL (. ¶GHGLOHWLúLP ELOJLOHUL (. ¶GHGLU
                                               ø
                                               ø*'$ù WDUDIÕQGDQ V|]OHúPH HVQDVÕQGD
                                                 7DSX  .LUD V|]OHúPHVL IRWRNRSLVL
                                                 .LPOLN IRWRNRSLVL
     $\UÕFD VLWHQLQ KXNXNL NRQXODUÕQÕ WDNLS HGHQ ELU DYXNDWOÕN EURVX YH PDOL        7HVLVDW V|]OHúPH QXPDUDVÕ <|QHWLP 2ILVLPL]GHQ WHPLQ HGLOHELOLU
     SURVHGUOHU LoLQ ELU 0DOL 0úDYLUOLN ILUPDVÕ GÕúDUÕGDQ KL]PHW YHUPHNWHGLU        '$6. SROLoH IRWRNRSLVL  QXPDUDVÕ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11